Spolupracující vědci

Naší vědecké rady si velice vážíme. Vědecká rada spolupracuje s TEREZOU zejména v rámci mezinárodního programu GLOBE, ale podílí se svou odbornou garancí i na dalších programech a projektech.


Odborníci spolupracující s programem GLOBE:

Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph. D
Je vedoucí katedry fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumné činnosti v oblasti problematiky odumírání smrkových porostů. V současné době vyučuje na UK kvantitativní anatomii rostlin, botanickou mikrotechniku a morfologii rostlin atd. Působí jako školitelka doktorandů a diplomantů. Podílela se na řadě vědeckých publikací doma i v zahraničí. V programu GLOBE působí jako poradce v oblasti fenologie a vegetačního pokryvu. Je členkou týmu, který připravuje nové GLOBE protokoly pro studenty zaměřené na koloběh uhlíku.

 

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka 
Pracuje na katedře pedologie a geologie České zemědělské univerzity v Praze. Ve své výzkumné činnosti se zabývá především acidifikací lesních půd v horských oblastech, kontaminací půdy rizikovými prvky a zpracováním údajů o půdě pokročilými statistickými a matematickými metodami (pedometrikou). V programu GLOBE spolupracuje v oblasti pedologie a ochrany půdy.

 

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Je zakladatelem a dlouholetým ředitelem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Ve svém bohatém profesním životě působil například jako první ministr životního prostředí ČR, senátor, předseda komise OSN pro udržitelný rozvoj, předseda vědeckého výboru Evropské agentury životního prostředí, generální tajemník SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment) a předseda Českého svazu ochránců přírody. Napsal stovky  odborných i popularizačních článků a textů, mezi jinými knihy (Ne)udržitelný rozvoj – ekologie hrozba i naděje (2001) a Podmaněná planeta (2009). Za své celoživotní dílo a úsilí obdržel řadu ocenění.
S TEREZOU dlouhodobě spolupracuje jako člen vědecké rady programu GLOBE, v současné době působí jako předseda dozorčí rady TEREZY.

 

Ing. Eva Pauknerová, CSc. 
Je členkou předsednictva České asociace pro geoinformace. Deset let se zabývala vývojem metod dálkového průzkumu Země a vytvářením geografických informačních systémů pro potřeby ochrany životního prostředí, lesnictví a státní správy. Publikuje doma i v zahraničí. V letech 1996 a 1997 byla poradkyní předsedy vlády. Je spoluautorkou Koncepce budování informačních systémů veřejné správy (1999). Organizovala soutěž Geoaplikace roku 1999. 

 

Ing. Jiří Pechoč
V programu GLOBE spolupracuje v oblasti hydrologie a počítačového programu GLOBE.

 

RNDr. Petr Sklenář, Ph. D. 
Pracuje na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Přednáší ekologii rostlin, terestrické ekosystémy, pořádá kurz zimní ekologie. K jeho odborným zájmům patří ekologie a rozšíření rostlin a horské ekosystémy tropické Jižní Ameriky. Je členem České botanické společnosti, Asociace pro Tropickou Biologii
a organizace Flora Neotropica. V programu GLOBE spolupracuje v oblasti vegetačního pokryvu a fenologie.

 

Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph. D.
Pracuje na katedře pěstování lesů na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze. Specializuje se na horské lesy a „pralesy“. Spolupracuje s programem Les ve škole.

 

Doc. RNDr. Jan Votýpka, CSc.
Působí na katedře fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je geomorfolog a cestovatel. Specializuje se na fyzickou geografii Ameriky. Ve svém oboru může velmi dobře spolupracovat v programu GLOBE.

 

Mgr. Přemysl Štych, Ph. D.
Odborný asistent katedry aplikované geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se věnuje tématu dlouhodobých změn využití krajiny (Land Use/Land Cover Change), geoinformatice (GIS a dálkový průzkum Země), modelování životního prostředí a regionální geografii. V oblasti družicového výzkumu úzce spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a NASA.

Ing. Karel Lípa
Mgr. Josef Brůna
Ing. Monika Bradová, Ph.D.
RNDr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Mgr. Petr Mareš
RNDr. Naděžda Zíková
Mgr. Michal Žák, Ph.D.

Odborníci spolupracující s programem Les ve škole:

Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Vysokoškolský pedagog a metodik environmentální výchovy působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně a na Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické Technické univerzity Liberec.

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
Ekopsycholog a vysokoškolský pedagog výchovy působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně.

Mgr. Justina Danišová
Metodička a lektorka environmentální výchovy, autorka vzdělávacích materiálů programu Les ve škole.

Mgr. Zuzana Havlínová
Sociální a kulturní ekoložka působící na Ministerstvu životního prostředí ČR

Ing. Milan Hron
Lesní správce a hospodář, který spravuje FSC certifikované lesy na Svitavsku.

Mgr. Martina Janíčková
Učitelka na 2. stupni v ZŠ Nové město na Moravě.

Ing. Miroslav Svoboda, PhD.
Působí na lesnické fakultě České zemědělské university.

Ing. Svatopluk Šedivý
Lesní správce a pedagog, krajský koordinátor lesní pedagogiky Lesů ČR v Karlovarském kraji

Kateřina Krištůfková 
Učitelka na 1. stupni na ZŠ v Jílovém u Prahy.

Licence Creative Commons    © TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012-2017. Všechna práva vyhrazena.
created by webdilna | com