Programy

Od roku 1990 vytváříme vzdělávací programy a materiály pro školy, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.


V současnosti se našich aktivit účastní přes 94 000 žáků z více než 750 škol z celé České republiky. 0d roku 2012 rozjíždíme také kampaň JDĚTE VEN pro rodiče.


K tvorbě našich programů Ekoškola, GLOBE, Les ve škole a Badatelé přistupujeme s velkou iniciativou. Věříme, že všichni spoluvytváříme svět, ve kterém žijeme. Máme odhodlání rozvíjet sami sebe a inspirovat svou činností ostatní. Podporujeme druhé v tom, aby dokázali měnit svět okolo sebe k lepšímu. Naše programy připravujeme co nejkvalitněji. Sami či s pomocí druhých reflektujeme, zda se nám to daří.

Pro koho jsou naše programy určeny:

  • Ekoškolky - mateřská škola 
  • Ekoškola - základní škola a střední škola 
  • Les ve škole - základní škola 
  • Badatelé - základní škola a střední škola
  • GLOBE  - základní škola a střední škola
  • JDĚTE VEN - rodiče dětí

Věříme tomu, co děláme. To, co děláme, se snažíme dělat co nejkvalitněji.
Při vytváření našich programů se snažíme mít vždy na paměti:


Zaměřujeme se na děti.
Cílíme především na vzdělávání dětí, protože jsou otevřené novým pohledům a protože právě ony budou vytvářet budoucí podobu naší společnosti.

Vedeme k odpovědnosti.
Rozvíjíme u dětí znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby dokázaly kriticky myslet, samostatně a informovaně se rozhodovat, odpovědně jednat a podílet se na životě a směřování společnosti.

Působíme dlouhodobě.
Připravujeme dlouhodobé vzdělávací programy, které nabízí provázané činnosti po celou dobu školní docházky dětí. Během programů se děti nejen „učí“, ale také jsou v kontaktu s reálným světem – zlepšují svou třídu, školu, domácnost, místo, kde žijí.

Spolupracujeme se školami.
Usilujeme o rozšiřování našich programů mezi děti na co nejvíce školách. Učitelům poskytujeme propracované materiály (metodiky, pracovní listy pro žáky, pomůcky do výuky), nabízíme semináře, konzultace a podporu přímo ve škole, pořádáme inspirativní setkání. 

Učíme aktivními metodami.
Využíváme metody aktivního učení, které přinášejí lepší výsledky než tradiční frontální výuka. Upřednostňujeme postupy pedagogického konstruktivismu, např. zážitkovou pedagogiku, projektové vyučování, badatelsky orientované učení, model
E – U – R apod. 

Vyhodnocujeme naše výsledky.
Získáváme zpětnou vazbu z přímého kontaktu s dětmi, učiteli a rodiči. Zkoumáme dopady našich programů ve spolupráci s nezávislými odborníky formou evaluačních výzkumů. Všechna zjištění využíváme k dalšímu zlepšení našich činností.

Prošlapáváme nové cesty. 
Usilujeme o postavení pionýra, který udává směr v oblastech přírodovědné výuky, environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Zkoušíme a zavádíme nové přístupy, udržujeme kontakt s výzkumem a přinášíme novinky ze zahraničí.

Licence Creative Commons    © TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012-2017. Všechna práva vyhrazena.
created by webdilna | com