Tůňko, tůňko, kdo v tobě přebývá?

Děti se rozhodly prozkoumat, jak se vede ekosystému v uměle vytvořené vodí nádrži.

Na školní zahradě ZŠ Vsetín, Rokytnice žáci před pár lety vybudovali dvě tůňky. Získali tak jedinečnou příležitost pravidelně pozorovat a zkoumat, co se v uměle vytvořených vodních nádržích děje. Žáci si naplánovali badatelský výzkum jako skuteční vědci – rozhodli se vyzkoumat, jestli se uměle vytvořené tůňky mohou chovat jako přirozený ekosystém. Stanovili si několik hypotéz a připravili si pro svůj výzkum podmínky. Do obou zastíněných tůněk vysadili orobinec a kosatec. Jednu tůňku pak pravidelně čistili od řas a jiného biologického materiálu a druhou ponechali bez jakéhokoliv zásahu člověka. Během dvou let průběžně sledovali druhovou rozmanitost živočichů, porovnávali množství kyslíku a dusičnanů, měřili teplotu, pH, průhlednost vody a ověřovali platnost svých původních předpokladů – hypotéz. A co zjistili?

Mám zájem se dozvědět více o GLOBE.

„Pokud je uměle vytvořená tůňka ponechána bez zásahu člověka, je její prostředí stabilnější a chová se jako přirozený ekosystém. Díky vegetaci jsou zde menší výkyvy teplot, větší množství kyslíku a žije zde více druhů živočichů. Množství dusičnanů je ovlivněno tlejícím materiálem (převážně listím), který sem na podzim napadá a rozkládá se na jaře." ZŠ Vsetín, Rokytnice

GLOBE Zobrazit web