Badatelé

Projekt Badatelé je výsledkem spolupráce TEREZY a týmu učitelů, kteří pracovali 2 roky na metodě umožňující zařazovat badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na základních školách. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost.

Motivujeme učitele, aby v žácích pěstovali přirozenou zvídavost, stavěli na ní a aby postupně na žáky přenášeli zodpovědnost za jejich vlastní vzdělávání. Při badatelsky orientovaném vyučování žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky, formulují závěry. Často pracují ve skupinkách a výsledky svých zkoumání prezentují před ostatními.

Jak vypadá badatelské vyučování v praxi  Chci se zapojit!