Spolupracující vědci

Naší vědecké rady si velice vážíme. Vědecká rada spolupracuje s TEREZOU zejména v rámci mezinárodního programu GLOBE, ale podílí se svou odbornou garancí i na dalších programech a projektech.

Odborníci spolupracující s programem GLOBE:

prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Působí jako vedoucí katedry, věnuje se výzkumné činnosti v oblasti problematiky odumírání smrkových porostů. V současné době vyučuje kvantitativní anatomii rostlin, botanickou mikrotechniku a morfologii rostlin atd. Působí jako školitelka doktorandů a diplomantů. Podílela se na řadě vědeckých publikací doma i v zahraničí. V programu GLOBE působí jako poradce v oblasti fenologie a vegetačního pokryvu. Byla členkou  týmu, který ve spolupráci s Univerzitou New Hampshire připravil nové GLOBE protokoly pro studenty zaměřené na koloběh uhlíku.

 

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Zakladatel a dlouholetý ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK. Působil například jako první ministr životního prostředí ČR, senátor, předseda komise OSN pro udržitelný rozvoj, předseda vědeckého výboru Evropské agentury životního prostředí, generální tajemník SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment) a předseda Českého svazu ochránců přírody. Napsal stovky odborných i popularizačních článků a textů, mezi jinými knihy (Ne)udržitelný rozvoj – ekologie hrozba i naděje (2001) a Podmaněná planeta (2009). Za své celoživotní dílo a úsilí obdržel řadu ocenění. V současné době působí mimo jiné jako předseda dozorčí rady TEREZY.

 

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

Katedra pedologie a ochrany půd České zemědělské univerzity v Praze

Ve své výzkumné činnosti se zabývá především acidifikací lesních půd v horských oblastech, kontaminací půdy rizikovými prvky a zpracováním údajů o půdě pokročilými statistickými a matematickými metodami (pedometrikou). V programu GLOBE spolupracuje v oblasti pedologie a ochrany půdy.

 

Ing. Karel Lípa

Český hydrometeorologický ústav

Letecký meteorolog, v profesním životě se specializuje zejména na lokální projevy počasí, fotografování a objevování krásy oblaků. S TEREZOU spolupracuje od roku 1993. Rád školám pomáhá určovat typy oblaků či konzultovat projekty zabývající se meteorologií. Spolupracoval na nové metodice Meteorologie a pravidelně se s ním potkáte na GLOBE Games.

            

doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se věnuje tématu dlouhodobých změn využití krajiny (Land Use/Land Cover Change), geoinformatice (GIS a dálkový průzkum Země), modelování životního prostředí a regionální geografii. V oblasti družicového výzkumu úzce spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a NASA. Je odborným garantem Vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury (ESERO CZ). S programem GLOBE spolupracuje zejména v oblasti dálkového průzkumu Země a jako mentor a hodnotitel GLOBE International Virtual Science Symposium.

 

​Ing. Monika Hradilová, Ph.D.

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Doktorát získala na katedře Pedologie a ochrany půd České zemědělské univerzity, specializovala se zejména na acidifikaci lesních půd. V současné době se věnuje hodnocení půdních parametrů na pastvě v chráněných územích a hodnocení vlivu organických hnojiv na kvalitu půdní organické hmoty u  travních porostů.

S TEREZOU spolupracuje už od dob studia na ČZU, kdy spoluvytvářela materiály projektu 3V - Vědě a výzkumu vstříc. V letech 2011-13 pracovala v TEREZE jako koordinátorka programu GLOBE.

 

RNDr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.

Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Věnuje se fyziologii rostlin, zejména reakci dřevin na vnější biotické i abiotické faktory prostředí.

Spoluautorka kapitoly Koloběh uhlíku v projektu Vědě a výzkumu vstříc i materiálů GLOBE manuálu. Podílela se na tvorbě badatelského průvodce projektu Badatelé.cz.

 

RNDr. Josef Brůna, Ph.D.

Botanický ústav AV ČR v.v.i. Průhonice

Zabývá se modelováním lesních ekosystémů a studiem vegetace pomocí metod dálkového průzkumu Země. Aktuálně se zaměřuje na monitorování porostů invazních rostlin s využitím bezpilotních letounů doplněné terénním průzkumem, do kterého se mohou zapojit i GLOBE školy - více o projektu Invazní rostliny. S GLOBEm se setkal už na základní škole a od té doby s TEREZOU nepřerušil kontakt. Můžete se s ním potkat na seminářích nebo na GLOBE Games. Josef tvrdí, že "GLOBE je životní styl". 

  

RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D.

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústav chemických procesů AV ČR

Zabývá se výzkumem atmosférického aerosolu a znečištění atmosféry obecně, nejvíce pak vztahem mezi počasím, klimatem a atmosférickám aerosolem. V poslední době se věnuje také určováním kvality ovzduší a vnitřního prostředí pomocí jednoduchých měřicích zařízení. S programem GLOBE spolupracuje na tématech spojených s meteorologií a znečištěním ovzduší.

 

Mgr. Michal Žák, Ph.D.

Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty UK, Český hydrometeorologický ústav a Česká televize (redakce počasí)

Profesně se věnuje především synoptické meteorologii  a regionální klimatologii. Jako odborník se účastnil několika setkání GLOBE Games.

 

Prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.

Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita

Zabývá se ekologií lesa, dynamikou přirozených lesů, managementem lesa a ochranou přírody v lesích. S TEREZOU spolupracuje mimo jiné i při tvorbě metodických materiálů programu Les ve škole. https://www.facebook.com/kel.fld.czu.cz

 

RNDr. Petr Mareš, Ph.D.

SCIENCE IN

Jako dlouholetý ředitel společnosti SCIENCE IN se zaobírá interaktivním představováním nejrůznějších vědních témat – pomocí výstav, expozic, filmů, aplikací pro tablety, terénních exkurzí či zážitkových kurzů. Odborně se věnuje krajinné ekologii a moderním metodám jejího studia (GIS, DPZ, mobilní mapování). Spoluzakládal a v současné době koordinuje vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury (ESA-ESERO) pro Českou republiku, jejímž partnerem je také TEREZA.

 

Ing. Lenka Hájková, Ph.D.

Český hydrometeorologický ústav

Věnuje se klimatologii, agrometeorologii a v posledních letech zejména fenologii. Má na starosti celorepublikovou fenologickou síť v rámci ČHMÚ. Zároveň spolupracuje s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, kde se účastní různých projektů (např. projekt INTERKLIM). S programem GLOBE spolupracuje na tématech týkajících se fenologie.

 

Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci

Ve své výzkumné činnosti se zabývá mikrobiální ekologií vod, zejména otázkami spojenými s koloběhem organického uhlíku a produkcí metanu, v pedagogické a veřejné činnosti se pak zaměřuje na problematiku ekologie, managementu a ochrany vodních ekosystémů, včetně dopadů klimatických změn na hospodaření s vodou v naší krajině.

 

 

Odborníci spolupracující s programem LES VE ŠKOLE:

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
vysokoškolský pedagog a metodik environmetální výchovy působící  na Fakultě sociálních studíi Masarykovy university v Brně a Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické TUL Liberec

 

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
ekopsycholog a vysokoškolský pedagog výchovy působící  na Fakultě sociálních studíi Masarykovy university v Brně

 

Mgr. Justina Danišová
metodička a lektorka  environmentální výchovy, autorka vzdělávacích materiálů programu Les ve škole

 

Mgr. Zuzana Havlínová
sociální a kulturní ekoložka působící na MŽP ČR

 

Ing. Milan Hron
lesní správce a hospodář, který spravuje FSC certifikované lesy na Svitavsku

 

Mgr. Martina Janíčková
učitelka na 2. stupni v ZŠ Nové město na Moravě

 

Prof. Ing. Miroslav Svoboda, PhD.
profesor ekologie a pěstování lesa FLD, ČZU v Praze

 

Ing. Svatopluk Šedivý
lesní správce a pedagog, krajský koordinátor lesní pedagogiky Lesů ČR v Karlovarském kraji

 

Kateřina Krištůfková
učitelka na 1. stupni na ZŠ v Jílovém u Prahy

 

Jste vědec, vědkyně a věnujete se zkoumání přírody či životního prostředí a chtěli byste s TEREZOU spolupracovat? 
Kontaktujte nás.