Průřezová témata a čtenářství

Od 1. května 2010 do 31. prosince 2012 realizovala TEREZA spolu s dalšími organizacemi (viz níže) projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol.

Během projektu vznikly desítky učebních jednotek rozvíjejících cíle průřezových témat a zároveň čtenářství, příkladů dobré praxe a dalších metodických materiálů. Všechny tyto výstupy najdete zde.

Nabídka seminářů
Zkušenosti získané ve spolupráci se školami během projektu i naší dlouhodobé práce v oblasti environmentální výchova vám rádi předáme na těchto seminářích:

Jak efektivně vyučovat průřezová témata – základní kurz
Přitahuje vás prozkoumat, jakými tématy žijí žáci, které učíte? Kurz seznamuje s tím, jak tato témata souvisí s průřezovými tématy a kde je při jejich zpracovávání možné najít řadu materiálů (web www.ptac.cz). Ukázky práce s aktuálními tématy, kterými žáci žijí, ve výuce a seznámení se strukturou přípravy těchto ukázek. Část kurzu je věnována příkladům úspěšného uchopení vybraných průřezových témat a čtenářství na konkrétních školách. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Seminář je zaměřen na podporu pedagogům při začleňování průřezového tématu Environmentální výchova do výuky. Účastníkům nabízí seznámení s komplexními cíli environmentální výchovy a efektivními strategiemi a prostředky k jejich dosahování. To vše, pomocí vytvořených a v praxi ověřených pracovních listů, metodických materiálů, zajímavých aktivit a praktických pomůcek. Pojmenujeme strategie, které lze využít k rozvoji citlivosti žáků k přírodě, k pochopení základních konceptů fungování přírody a životního prostředí, k rozvoji výzkumných znalostí a dovedností, při výuce problémům a konfliktů životního prostředí a rozvoji akčních dovedností a strategií žáků.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0069. Projekt je financován z prostředků ESF a spolufinancován státním rozpočtem ČR.

Další zapojené organizace: 


Projekt Odyssea
Osobnostní a sociální výchova
www.odyssea.cz


Člověk v tísni, o. p. s.
Multikulturní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
www.clovekvtisni.cz, www.varianty.cz


Gemini o. s.
Výchova demokratického občana
www.gemini-praha.org


Kritické myšlení
Mediální výchova a čtenářství
www.kritickemysleni.cz


Do projektu bylo intenzivně zapojeno šest základních škol. Každá z nich, podle zvoleného průřezového tématu, spolupracovala úžeji s jednou z neziskových organizací. TEREZA spolupracovala se ZŠ Vrané nad Vltavou. Učitelé se po dobu trvání projektu vzdělávali ve zmiňovaných oblastech, vytvářeli modelové učební jednotky a vyvinuli si vlastní vzdělávací program pro zájemce z jiných škol, který je akreditován. Současně došlo k inovaci školních vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat a čtenářství.